سلاااااااام به همگی

اینبار میخوام از کلمه هایی که ایلیای مامان تا1سالگی یادگرفته بگم:

کلمه ها شامل:

:ماما(مامان) connie_49.gif

      

:بابا

:جیزززز   

                        

:به به(غذا)connie_feedbaby.gif

:د د(بیرون رفتن)

:جیش

:کیه؟؟؟

                                                                                                                       

:چیه؟؟؟

:دس(دست زدن)

:مم(شیشه شیر)

:آبه(آب)


                            تا اینجا 10کلمه رو میتونه بگه اگر تنبلی نکنه

                       


نوشته شده در تاریخ 1391/05/06 توسط مامان ایلیا
design by: gogoli-temp.persianweblog.ir